Ticaret Odası sicilden silinecek üyeler duyurusu hk.

İzmir ticaret Odasına ait duyuru aşağıdadır.

Sayın Üyemiz,

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun “Değişikliklerin Bildirilmesi” başlığını taşıyan 10. maddesinin ikinci fıkrasında “İçinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, oda yönetim kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir, aidat tahakkukları durdurulur. hükmü yer almaktadır.

Bu konu ile ilgili olarak Oda Muamelat Yönetmeliğinin 14. maddesi de şöyledir.
 “Odalar, Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında tahakkuk eden aidat borçlarından en az bir taksitini ödemeyenlerin üyeliği yönetim kurulu kararıyla askıya alınır. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.”

Yukarıdaki hükümler gereğince her yıl Ocak ayında üyeliklerin askıya alınması işlemleri gerçekleştirilmektedir.
Askıya alınan üyelerle ilgili olarak Yönetmeliğin aynı maddesinin beşinci fıkrasında ise “Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenler 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Ticaret Sicili Tüzüğü çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılması için yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla ilgili ticaret sicili memurluğuna bildirilir. Bu bildirimi takip eden ayın ilk günü itibarıyla oda kayıtları silinmiş sayılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda 2017 yılında adres ve durumunun tespit edilememesi sebebi ile üyeliği askıya alınan ve Oda kayıtları silinecek olan üyeler ekli listede yer almakta olup,  2020 Şubat ayının ilk gününe kadar bilgilerini güncelleyen üyeler adres ve durumu nedeniyle askıdan indirileceklerdir.   

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İzmir Ticaret Odası


NOT: Bilgi güncelleme işlemleri Oda Sicil Müdürlüğümüz tarafından yapılmaktadır.

Bilgi için: (0232) 498 42 58

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi