KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. VERİ SORUMLUSU: İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni (Metin), veri sorumlusu sıfatıyla HÜSEYİN TEKGÖZ (Müşavirlik yada Şirket) olarak siz müşterilerimizin kişisel verilerini büyük bir özenle ele aldığımızı belirtmek, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi uyarınca sizleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI: Kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen genel ilkelere uygun olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile diğer yasal mevzuat kapsamında ve doğrultusunda; Şirketimizce/Müşavirliğimizce verilmekte olan her türlü hizmetin gerçekleştirilmesi ve bunlardan faydalanılabilmesi; İşlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi; Talep ettiğiniz veya edeceğiniz ürün ve hizmetlere ilişkin olarak tarafınızla iletişim kurulabilmesi; Şirketimizce/Müşavirliğimizce raporlama, mali veri, sigorta, vergi hesaplamaları yapılabilmesi; Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı E-Beyanname hesaplamalarının yapılabilmesi; SGK Başkanlığı’na bağlı E-Bildirge hesaplamaları ve tespiti gibi amaçlarla kullanılması; Şirketimizce/Müşavirliğimizce 3568 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyetlerin yerine getirilebilmesi; Elektronik veya basılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi; Yasal mevzuat kapsamında sair kamu otoritelerince öngörülen veya talep olunan bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması; tarafınızca talep edilen ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve verilen talimatlarınızın yerine getirilebilmesi; tarafınıza ait mali verilerin finans kurum ve kuruluşları ile paylaşılması; kullanılan muhasebe programları aracılığıyla kişisel verilerin internet ortamına yüklenmesi; Tarafınızla akdetmiş olduğumuz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla, KVKK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI: Hukuka uygun olarak işlenen kişisel verileriniz yukarıda 2. maddede belirtilen amaçlarla; Maliye Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Sınırları içerisinde kurulu olan Belediyeler, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İş-Kur, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kredi Kayıt Bürosu, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Bankalar Arası Kart Merkezi ve diğer Adli ve İdari Resmi Makamlar, Bağımsız Denetim Şirketleri, Yeminli Mali Müşavirler, Gümrük Müşavirleri, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve bu Odalara bağlı Ticaret Sicil Müdürlükleri gibi tüzel ve gerçek kişilere, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8 ve 9. maddelerinde belirtilen işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ: Kişisel verileriniz, Şirketimiz/Müşavirliğimiz tarafından; Şirketimizin/Müşavirliğimizin bulunduğu adrese tarafınızca kargo/posta ile gönderilen veya meslek mensubu tarafından bizzat tarafınızdan teslim alınan dokümanlar, e-posta, telefon, faks kanallarıyla/yönetmeleriyle ve/veya diğer elektronik ve/veya fiziki ortamlar/yöntemler vasıtasıyla elde edilmekte olup, KVKK m. 5 ve 6. maddelerinde öngörülen durumların haricinde açık rızanıza istinaden işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ: İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. 

  • KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.
  • Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerin duyurulması halinde bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz/Müşavirliğimizce duyurulacak olmakla birlikte, Kurul tarafından hali hazırda herhangi bir yöntem belirlenmediği için başvurunuzu şimdilik Şirketimizin/Müşavirliğimizin adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile yazılı olarak bizzat elden veya noter kanalıyla iletebilirsiniz.
  • Tarafımıza iletmiş olduğunuz başvurularınız KVKK’nın 13. maddesinin 2. fıkrası gereğince en geç otuz gün içinde yanıtlanacaktır.
  • KVKK’nın 13. maddesinin 3. fıkrası gereğince yanıtlarımız yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza iletilebileceğinden başvurunuz sırasında, başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini de bildirmenizi rica ederiz.
  • Talebinize ilişkin işlemin bir maliyeti gerektirmesi durumunda KVKK’nın “Veri Sorumlusuna Başvuru” başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında Kurulca belirlenen tarifedeki ücreti tarafınızdan talep etme hakkımızın saklı olduğunu önemle belirtiriz.

Muhasebe, mali müşavirlik, denetim ve danışmanlık hizmeti aldığınız firma (sahibi/ortağı/yetkilisi) size ait olan mükellef işlemlerinizi yapmak, işlerinizi kontrol etmek ve data/evrak/bilgileri size ve 3.kişilere (örnek: bankacınıza) göndermek için e-Mükellef sistemi kullanmaktadır. Bu sistem Maliye, GİB, SGK, Ticaret Odası, TÜRMOB gibi web sitelerden mükellefe ait olan data/evrak/bilgileri e-Mükellef sistemine aktarır. Bu sisteme muhasebe bürosu yetkisinin ulaşabileceği gibi aynı zamanda mükellef (siz) de ulaşabilir. Sistemin size ait olan giriş bilgisi muhasebe bürosu sahibi/ortağı/yetkilisi tarafından size iletilir. İletilen bilgi ile e-Mükellef sistemine giriş yapabilir ve mükellefiyet data/evrak ve bilgilerinize ulaşabilir ve istediğiniz zaman kişi/kurum/kuruluşlara bu evrak ve bilgileri iletebilir ve istediğiniz cihaza indirebilirsiniz. Sistem giriş şifre bilgisini istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

e-Mükellef sistemi dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google bulut sunucusunda (belçika lokasyonu) barınmakta ve Amazon bulut sunucusunda (A.B.D. lokasyonu) yedeklenmektedir.

Bu sözleşmeyi onaylayarak, Google Belçika ve Amazon A.B.D. yurtdışı sunucularında data, evrak ve bilgilerinizin barınmasına/işlenmesine/saklanmasına onay vermiş ve açık rıza göstermiş sayılırsınız.

Bu sözleşme KVKK (Kişisel Verilerin Korunma Kanunu) nedeni ile sizi yukarıdaki konularda bilgilendirme ve sunucu hizmetinin yurt dışı sunucularında barınmasına izin vermenizi için açık rızanız alınması amacıyla hazırlanmış ve onayınıza sunulmuştur.

Hüseyin TEKGÖZ

Mali Müşavir&İSG C sınıfı uzman

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi