Esnaf ve Sanatkârların Bağ-Kur'luluklarını Sona Erdirmesi

Ekonomik daralma ve asgari ücret artışına bağlı prim miktarının artışı ve diğer birçok sebebe bağlı olarak kasap, bakkal, berber, tamirci ve diğer çok sayıda esnaf ve sanatkâr ödeme aczine düşebiliyor. Bu sebeple elde ettikleri gelirler ile iş yeri kirası, vergi, Bağ-Kur primleri ile diğer giderlerini karşılamakta zorlananlar Bağ-Kur ile ilgili muaflık olup olmadığını, Bağ-Kur’luluğun nasıl sona erdirilebileceğini bize sormaktadır.
2019 yılında her ay ödenen Bağ-Kur primi 882,6 TL’dir. Ödeme gücü olup primlerini aksatmadan ödeyenlere ise bu tutar üzerinden %5 indirim yapılmaktadır.
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERDİRİLMESİ
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı sayılanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları ancak mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erecektir.
Bu tarih, vergi dairelerince vergi mükellefiyeti terk işleminin tesis tarihinden itibaren en geç iki ay içinde SGK’ya bildirilmektedir. Vergi terk işlemlerinin iki aydan önce tamamlanması hâlinde işlemlerin tamamlandığı  tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde SGK’ya bildirilmesi zorunlu bulunmaktadır.
Mükellefiyet terk işlemi tesis tarihi, bildirimi vergi dairelerince yapılması gereken sigortalıların işi terk ettirdiklerini vergi dairesine işi bırakma bildirimi ile bildirmeleri (ya da bazı hâllerde idarece yapılan tespitler) üzerine işi bırakma bildirimi ekinde yer alan belgelerin vergi dairelerince kontrol edilmesi, iş yerinde yoklama düzenlenmesi ve bütün işlemlerin tamam olmasından sonra sisteme mükellefiyet terki için bilgi girişi yapıldığı tarihtir.
GELİR VERGİSİNDEN MUAF OLANLARIN SİGORTALILIKLARININ SONA ERMESİ VE BİLDİRİMİ
SGK özellikle esnaf ve sanatkârlardan ödeme gücü olmayanları belirli şartlarla Bağ-Kur primi ödemekten muaf tutmaktadır.
Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkârlardan belli şartları taşıyanlar 4/1-b sigortalılığından muaf tutulmaktadır.
Bunun için;
  • Tarımda kendi adına bağımsız çalışanlardan, tarımsal faaliyette bulunan ve yıllık tarımsal faaliyet gelirlerinden, bu faaliyete ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın aylık ortalamasının, kanunda tanımlanan prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Ziraat Odalarına, odanın bulunmadığı yerlerde Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine,
  • Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan gelir vergisinden muaf olup Esnaf ve Sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ise aylık faaliyet gelirlerinden bu faaliyetlerine ilişkin masraflar düşüldükten sonra kalan tutarın prime esas günlük kazanç alt sınırının 30 katından az olduğunu Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğine,
“SİGORTALILIK MUAFİYET BELGESİ’ni” onaylatarak, SGK’ya bildirmeleri gerekmektedir.
Bu belge 2 nüsha düzenlenir. Bir nüshası düzenleyen kuruluşta kalır, bir nüshası da Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilir.
Buna göre SGK da yapacağı incelemeye göre başvuru sahibini Bağ-Kur primi ödeme yükümlülüğünden muaf tutabilmektedir.
Belirtilen şartları sağlayanların sigortalılığı, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerindeki kayıtlarının silindiği tarihte sona erecektir. Bu tarih, esnaf ve sanatkâr sicil müdürlüklerince veya sigortalılarca 10 gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirilecektir.
***
İNSANIN ÜÇ HALİ:
GENÇLİK: Zamanınız+enerjiniz vardır; ama hiç paranız yoktur.
ORTA YAŞ: Paranız+enerjiniz vardır; ama hiç zamanınız yoktur.
İHTİYARLIK: Paranız+zamanınız vardır; ama hiç enerjiniz yoktur.
Kaynak: İsa Karakaş - https://www.turkiyegazetesi.com.tr/

Muhasebe Ücreti Öde
E-Mükellef Girişi